Jiří T.Kotalík: Obnova sloupu

Vážení zastupitelé Hlavního města Prahy,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s jedním bodem programu lednové schůze zastupitelstva, kterým je obnova mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.
Jsem historik umění a památkář, emeritní rektor AVU, emeritní Generální ředitel NPÚ, současný předseda její Vědecké rady, člen komise Ministra kultury pro památkovou péči a člen Rady ministra kultury pro vědu, výzkum a vývoj. Pracoval jsem i v pozici předsedy Odborné pracovní skupiny pro revitalizaci staroměstského náměstí a okolí,která připravila závěrečné doporučující stanovisko k obnově sloupu pro Radu i Zastupitelstvo HMP.
K tématu jsem se vyjadřoval opakovaně, naposledy v obšírném stanovisku zaslaném v červenci 2019 primátorovi, náměstkovi primátora a radní pro kulturu. Nevím, jak obdobná stanoviska kolují směrem k zastupitelům . nicméně pro klid svého svědomí si Vás ještě jednou dovoluji oslovit pasáží , které sumarizuje důvody obnovy sloupu . Zvažte je, prosím.

Sumarizace důvodů k obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí:

 • reflexe historické situace – náprava chyby
 • urbanistický a městotvorný význam sloupu v kontextu náměstí jako NPÚ
 • obnova středobodu, těžiště náměstí
 • připomínka významné barokní památky v kontextu veřejného prostoru
 • doklad obnovy veřejného prostoru a důstojné úpravy místa mnoha historických událostí se statutem Národní kulturní památky
 • obnova kultovního místa – viz. Mariánská legie
 • zachování paměti národa
 • obnova funkce gnómónu a slunečních hodin
 • náprava barbarského vandalství vydávaného za revoluční čin -nebyl zničen z moci úřední a institucionální, skupinou občanů a nechť je zase skupinou občanů obnoven – stačí to umožnit a převzít dílo jako dar ( koneckonců v této věci existuje smlouva mezi sdružením a městem)
 • respekt k sumě spousta seriozní práce, kterou spontánně odvedly občanští aktivisté při vzniku repliky a přípravě obnovy . Bylo splněno všech 5 památkářských podminek, utraceno xy miliony, dílo vyrobeno ve standardní kvalitně. Takových sloupů máme po celé republice desítky a stovky- v Praze jich bylo svého času 12.

Pokračovat ve čtení „Jiří T.Kotalík: Obnova sloupu“

Jiří T.Kotalík: Stanovisko k obnově Mariánského sloupu

Skupina historiků výtvarných umění opakovaně shromáždilo ve svém  „Memorandu k obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze „ řadu svých svými argumentů, uváděných i v článku otištěném v Lidových Novinách. ze dne 4.7.2019 Jako historik umění s řadou z nich nesouhlasím a dovoluji si formulovat proč.

Pokračovat ve čtení „Jiří T.Kotalík: Stanovisko k obnově Mariánského sloupu“

Vyjádření sochaře Jana Bradny ke kritice obnovy mariánského sloupu historiky umění

Vážení umělečtí historikové,

vyjádřili jste své názory na obnovu mariánského sloupu. Na to máte jistě plné právo. Dovolte ale, abych jako člověk, který obnově mariánského sloupu věnuje třicet let života, Vám sdělil zase své názory.

Pokračovat ve čtení „Vyjádření sochaře Jana Bradny ke kritice obnovy mariánského sloupu historiky umění“

Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí

 1. Protože v roce 1918 bylo vandalsky poškozeno vynikající umělecké dílo z ruky Jana Jiřího Bendla, které tvořilo důležitou dominantu a urbanistickou součást Staroměstského náměstí. Není možné si brát umělecké dílo jako rukojmí sebelepší myšlenky a zdůvodňovat jeho zboření tím, že ničíme symbol, nikoliv sloup sám.
 2. Sloup nezbořili věřící evangelických církví, ale skupina anarchistů vedená Frantou Sauerem, z nichž někteří byli blízcí komunistům, proto se představitelé KSČM, chovající nenávist vůči náboženství a víře, jak to vyjádřili jejich „klasici“, v současnosti vyhraňují proti postavení mariánského sloupu. Považuji za urážku komunistických obětí a všech věřících napříč konfesemi s nimi o sloupu jednat. Je též urážkou srovnávat mariánský sloup se Stalinovým pomníkem.
 3. Svržení mariánského sloupu v roce 1918 zarmoutilo majoritu věřících v této zemi, pro které je Panna Maria Bohorodičkou, Matkou církve a prostřednicí k Bohu. Připomeňme si, že v roce 1925 (záměrně jsem zvolil tento rok, protože zde již rezonuje vznik nové Církve československé husitské, nikoliv statistiku z roku 1918, která je příznivější pro katolické věřící) se v Československu hlásilo přibližně 250 000 věřících k evangelickým církvím, téměř jeden milión k Církvi Československé husitské a 4,5 milionu k církvi katolické, a ti jistě nesouhlasili se zbořením sloupu.
 4. Není objektivní akceptovat jako jediný možný výklad našich dějin barokního období Palackého a Masarykovu koncepci, považující husitské hnutí za pokrokového hybatele našich dějin, a vše katolické za zpátečnické. Existuje přeci také názor Josefa Pekaře či Zdeňka Kalisty, jenž chápe barok jako „poznání Boha skrze tento svět“.
 5. Je poctivé říci, že v ikonografii mariánského sloupu se objevují prvky protireformační (skupina anděla zabíjejícího démona, jenž symbolizuje herezi), které mohou zraňovat věřící protestantského vyznání. Na straně druhé, cožpak ale není také dobovým projevem netolerance, zraňujícm naopak katolické věřící, zničení interiéru Svatovítské katedrály kalvínským kazatelem Scultétem v roce 1619 či pokoření Palladia staroboleslavského, které bylo v roce 1631 na Staroměstském náměstí přibito na židli, jenž stála pod šibenicí a následně prodáno saskými vojáky císaři? Je třeba však odmítnout to, že drak pod nohami Panny Marie Immaculaty symbolizuje reformaci, vpravdě jde o poukaz na text knihy Zjevení sv. Jana (apokalyptická žena). Drak či had je symbolem dědičného hříchu, kterého byla Panna Maria dle dogmatu zbavena. Nejstarší zobrazení Immaculaty se objevuje v Římě (1604, kaple Panny Marie) a nemá s Habsburky a protireformací co společného.
 6. Obnovený mariánský sloup nebude, jak se často nesprávně uvádí, replikou, nebude kopií, „napodobeninou“, ale rekonstrukcí, stejně jako sousoší sv. Františka Xaverského zničené při zřícení části Karlova mostu při povodni či řada téměř těžce poškozených soch, kterým vrací život um našich restaurátorů, například v severních Čechách. A co rekonstrukce za války zbořené Frauenkirche v Drážďanech či zámku v Berlíně?
 7. Jako ideová protiváha mariánskému sloupu je často zdůrazňováno pietní místo, připomínající popravu účastníků stavovského povstání z řad panstva, nižší šlechty a měšťanů, hlásících se k různým nekatolickým konfesím, jeden z nich byl ale také katolík. Tuto popravu nelze chápat jinak než jako nepřiměřený akt odplaty bělohorských vítězů, proti kterému se stavěla ve své době i řada katolíků. Jsem pro to, aby toto místo bylo náležitě upraveno.
 8. Řada věřících hlásících se ke katolické církvi nezná detaily ani postavení, ani zboření mariánského sloupu a chce prostě obnovit sloup proto, aby se mohli na tomto místě modlit k Panně Marii, právě to je hlavní důvod, proč sloup znovu vztyčit.
 9. Respektuji a mám úctu k názorům těch, kteří věcně a odborně oponují znovupostavení sloupu a když v současnosti vidím odpor, který se proti postavení sloupu vzedmul, tak také sám vnitřně zvažuji, stejně jako někteří další katoličtí věřící, zda nastal „pravý čas“ sloup znovu postavit, když spíše rozděluje, než spojuje.
 10. Jsem ale vnitřně přesvědčen, že mariánský sloup prostě na Staroměstské náměstí patří, stejně jako pomník Mistra Jana Husa, památník na staroměstském popravišti, obnovený kalich na chrámu Panny Marie před Týnem či chrám sv. Mikuláše, v němž slouží Bohu Církev Československá husitská. Či prostě proto, že byl urbanistickou dominantou náměstí a krásným uměleckým dílem.

 

V Praze, dne 2. července 2019
Prof. PhDr., Ing. Jan Royt, PhD., DSc.
Historik umění
Ústav pro dějiny umění FF UK
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK