Proč postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí

  1. Protože v roce 1918 bylo vandalsky poškozeno vynikající umělecké dílo z ruky Jana Jiřího Bendla, které tvořilo důležitou dominantu a urbanistickou součást Staroměstského náměstí. Není možné si brát umělecké dílo jako rukojmí sebelepší myšlenky a zdůvodňovat jeho zboření tím, že ničíme symbol, nikoliv sloup sám.
  2. Sloup nezbořili věřící evangelických církví, ale skupina anarchistů vedená Frantou Sauerem, z nichž někteří byli blízcí komunistům, proto se představitelé KSČM, chovající nenávist vůči náboženství a víře, jak to vyjádřili jejich „klasici“, v současnosti vyhraňují proti postavení mariánského sloupu. Považuji za urážku komunistických obětí a všech věřících napříč konfesemi s nimi o sloupu jednat. Je též urážkou srovnávat mariánský sloup se Stalinovým pomníkem.
  3. Svržení mariánského sloupu v roce 1918 zarmoutilo majoritu věřících v této zemi, pro které je Panna Maria Bohorodičkou, Matkou církve a prostřednicí k Bohu. Připomeňme si, že v roce 1925 (záměrně jsem zvolil tento rok, protože zde již rezonuje vznik nové Církve československé husitské, nikoliv statistiku z roku 1918, která je příznivější pro katolické věřící) se v Československu hlásilo přibližně 250 000 věřících k evangelickým církvím, téměř jeden milión k Církvi Československé husitské a 4,5 milionu k církvi katolické, a ti jistě nesouhlasili se zbořením sloupu.
  4. Není objektivní akceptovat jako jediný možný výklad našich dějin barokního období Palackého a Masarykovu koncepci, považující husitské hnutí za pokrokového hybatele našich dějin, a vše katolické za zpátečnické. Existuje přeci také názor Josefa Pekaře či Zdeňka Kalisty, jenž chápe barok jako „poznání Boha skrze tento svět“.
  5. Je poctivé říci, že v ikonografii mariánského sloupu se objevují prvky protireformační (skupina anděla zabíjejícího démona, jenž symbolizuje herezi), které mohou zraňovat věřící protestantského vyznání. Na straně druhé, cožpak ale není také dobovým projevem netolerance, zraňujícm naopak katolické věřící, zničení interiéru Svatovítské katedrály kalvínským kazatelem Scultétem v roce 1619 či pokoření Palladia staroboleslavského, které bylo v roce 1631 na Staroměstském náměstí přibito na židli, jenž stála pod šibenicí a následně prodáno saskými vojáky císaři? Je třeba však odmítnout to, že drak pod nohami Panny Marie Immaculaty symbolizuje reformaci, vpravdě jde o poukaz na text knihy Zjevení sv. Jana (apokalyptická žena). Drak či had je symbolem dědičného hříchu, kterého byla Panna Maria dle dogmatu zbavena. Nejstarší zobrazení Immaculaty se objevuje v Římě (1604, kaple Panny Marie) a nemá s Habsburky a protireformací co společného.
  6. Obnovený mariánský sloup nebude, jak se často nesprávně uvádí, replikou, nebude kopií, „napodobeninou“, ale rekonstrukcí, stejně jako sousoší sv. Františka Xaverského zničené při zřícení části Karlova mostu při povodni či řada téměř těžce poškozených soch, kterým vrací život um našich restaurátorů, například v severních Čechách. A co rekonstrukce za války zbořené Frauenkirche v Drážďanech či zámku v Berlíně?
  7. Jako ideová protiváha mariánskému sloupu je často zdůrazňováno pietní místo, připomínající popravu účastníků stavovského povstání z řad panstva, nižší šlechty a měšťanů, hlásících se k různým nekatolickým konfesím, jeden z nich byl ale také katolík. Tuto popravu nelze chápat jinak než jako nepřiměřený akt odplaty bělohorských vítězů, proti kterému se stavěla ve své době i řada katolíků. Jsem pro to, aby toto místo bylo náležitě upraveno.
  8. Řada věřících hlásících se ke katolické církvi nezná detaily ani postavení, ani zboření mariánského sloupu a chce prostě obnovit sloup proto, aby se mohli na tomto místě modlit k Panně Marii, právě to je hlavní důvod, proč sloup znovu vztyčit.
  9. Respektuji a mám úctu k názorům těch, kteří věcně a odborně oponují znovupostavení sloupu a když v současnosti vidím odpor, který se proti postavení sloupu vzedmul, tak také sám vnitřně zvažuji, stejně jako někteří další katoličtí věřící, zda nastal „pravý čas“ sloup znovu postavit, když spíše rozděluje, než spojuje.
  10. Jsem ale vnitřně přesvědčen, že mariánský sloup prostě na Staroměstské náměstí patří, stejně jako pomník Mistra Jana Husa, památník na staroměstském popravišti, obnovený kalich na chrámu Panny Marie před Týnem či chrám sv. Mikuláše, v němž slouží Bohu Církev Československá husitská. Či prostě proto, že byl urbanistickou dominantou náměstí a krásným uměleckým dílem.

 

V Praze, dne 2. července 2019
Prof. PhDr., Ing. Jan Royt, PhD., DSc.
Historik umění
Ústav pro dějiny umění FF UK
Ústav dějin křesťanského umění KTF UK

Příspěvek do diskuse – architekt Petr Kučera

Uveřejněno 17.6.2019 na Facbooku architekta Petra Kučery. S jeho svolením umisťujeme i zde na webu.

Tak se nám znovu rozhořel spor o navrácení Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. A znovu je to spíše o emocích než-li o čemkoliv jiném. Jelikož mě takto omezená „diskuse“ mrzí, dovolím si, snad poutavě, popsat i jiné aspekty Mariánského sloupu než jen spor o jeho symboliku. Připravil jsem si proto názornou grafiku a věřím, že vás můj pohled na věc zaujme.

Než se dostaneme k samotnému sloupu, je třeba si uvědomit jak vlastně vypadala situace, do které byl roku 1650 vsazen. Byla totiž velmi odlišná od té dnešní. Západní stranu náměstí tvořilo východní reprezentativní křídlo Staroměstské radnice a Krennův dům, zakrývající pohled na kostel sv. Mikuláše. Staroměstské náměstí mělo celkově velmi nepravidelný tvar, vycházející z přirozeného průběhu dávných obchodních cest.

Mariánský sloup byl v letech 1650-52 umístěn zhruba na východozápadní osu náměstí, spojující Staroměstskou radnici a kostel P.Marie před Týnem, hlavní staroměstský chrám. Spodní, zhruba obdélnou část náměstí, tak jasně prostorově definoval a ovládal. Takové už je urbanistické poslání solitérních vertikál v prostoru, ať už symbolizují cokoliv.
Nutno přiznat, že zde bylo jedno symbolické vyznění. Sloup vstanul přesně uprostřed mezi východním křídlem Staroměstské radnice, kde byl roku 1458 zvolen českým králem Jiří z Poděbrad, a Týnským chrámem, kde bylo pohřbeno jeho srdce a ve štítu umístěna jeho jezdecká socha se symbolickým nápisem „Pravda Boží vítězí“. Právě tato socha a srdce Jiřího z Poděbrad, spolu s husitským kalichem, byly po roce 1621, kdy byl chrám vrácen katolíkům, demonstrativně zničeny. To však nebylo v kontextu nábožensky motivované Třicetileté války nic zvláštního.

Pomník Mistra Jana Husa od Ladislava Šalouna, slavnostně odhalený 7. července 1915, nebyl postaven „Mariánskému sloupu navzdory“, ale naopak s ním rozehrál geniální urbanistickou i symbolickou hru. Vytvořil jeho prostorovou protiváhu a svým specifickým tvarem ovládl horní část Staroměstského náměstí. Byl postaven kolmo na hlavní osu Mariánského sloupu, jako by stál rozkročen mezi Staroměstskou radnicí a Týnským chrámem. A tím se dostáváme k jeho dokonale promyšlené symbolice…

Pomník Mistra Jana Husa je totiž ve skutečnosti pomníkem obou českých reformací, středověké (husitské) a novověké (Jednota bratrská). Dělítkem je právě osa Mariánského sloupu. Vpravo od ní, blíže Týnskému chrámu, centru husitské Prahy, je znázorněna skupina husitů. Vlevo, blíže Staroměstské radnici, je znázorněna skupina pobělohorských exulantů. Nejde o náhodu. Před východním křídlem radnice totiž bylo po bitvě na Bílé Hoře popraveno 27 českých pánů (21.6.1621). Mimochodem právě směrem k popravišti Panna Marie z vrcholu Mariánského sloupu shlížela. Třešničkou na dortu je pak zajímavá náhoda, že Šalounův Jan Hus je náramně podobný Janu Amosu Komenskému.

3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup smeten vírem dějinných událostí. Detaily netřeba rozebírat, ty zde jistě budou předmětem vášnivé diskuse. Jen bych chtěl dodat, že k tomu nedošlo za jednohlasného jásotu všech. Mnozí Pražané se snažili sloup bránit. Celá akce, která měla pokračovat shazováním soch z Karlova mostu do Vltavy, vyvolala již tehdy odmítavé reakce z oficiálních míst a byla odsouzena jako vandalský čin. Nicméně, v kontextu doby, tedy vzniku Československa, nebylo myslitelné zareagovat jakkoliv jinak než tím, že byly trosky sloupu urychleně odklizeny a vše se přešlo taktním mlčení. Pomník Jana Husa tak ztratil svůj symbolický a hmotový protějšek, stejně jako urbanistický kontext. Krennův dům zanikl již na počátku 20. století, východní radniční křídlo po roce 1945. Prostor Staroměstského náměstí zůstal urbanisticky rozvrácen…